e-hvtd v2.0 (9175)

種瓜得瓜種豆得豆 chủng qua đắc qua
Chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nghĩa bóng: Gieo nhân nào được quả đó.