e-hvtd v2.0 (9175)

種植 chủng thực
♦Trồng trọt vun bón. ◇Tào Thực : Tích giả Thần Nông thị thủy thường bách thảo, giáo dân chủng thực , (Tạ điền luận ).
♦Tích lũy công đức.