e-hvtd v2.0 (9175)

種德 chủng đức
♦Tu tích đức hạnh, bố đức, thi ân.