e-hvtd v2.0 (9175)

種子 chủng tử
♦Hạt giống. ☆Tương tự: chủng hạch .