e-hvtd v2.0 (9175)

稟命 bẩm mệnh
♦Vâng lệnh, tiếp thụ mệnh lệnh. § Cũng nói là bẩm lệnh . ◇Tả truyện : Bẩm mệnh tắc bất uy, chuyên mệnh tắc bất hiếu , (Mẫn Công nhị niên ).