e-hvtd v2.0 (9175)

稟受 bẩm thụ
♦Nhận được, thừa thụ. § Thường chỉ do tự nhiên được nhận sẵn thể tính hoặc khí chất. ◇Hoài Nam Tử : Các hữu kì tự nhiên chi thế, vô bẩm thụ ư ngoại , (Tu vụ ) Mỗi loài đều có cái thế tự nhiên của nó, không hề thụ nhận được từ bên ngoài.