e-hvtd v2.0 (9175)

禁衛 cấm vệ
♦Việc phòng giữ cung vua.
♦Lính giữ cung vua. § Cũng như cấm binh , cấm quân .