e-hvtd v2.0 (9175)

保安 bảo an
♦Giữ yên, làm cho có an toàn hoặc được ổn định không hỗn loạn.
♦Tên một châu.