e-hvtd v2.0 (9175)

禁林 cấm lâm
♦Vườn cây hoặc nơi nuôi thú của thiên tử.
♦Một tên gọi của hàn lâm viện .