e-hvtd v2.0 (9175)

祝詞 chúc từ
♦Văn từ dùng khi cúng tế ngày xưa. § Cũng gọi là chúc văn .
♦Văn từ dùng khi cử hành lễ mừng khánh hạ.