e-hvtd v2.0 (9175)

祕閣 bí các
♦Ngày xưa chỉ nơi cất giữ đồ thư trân quý.
♦Chỉ thượng thư tỉnh .