e-hvtd v2.0 (9175)

祕錄 bí lục
♦Kỉ lục hoặc sử liệu. ◎Như: Tưởng tổng thống bí lục .
♦Điển sách lạ quý.