e-hvtd v2.0 (9175)

祕訣 bí quyết
♦Phương pháp kín nhiệm, pháp thuật kì diệu. ◇Sưu Thần Kí : Ngộ dị nhân thụ dĩ bí quyết (Quyển nhất).