e-hvtd v2.0 (9175)

祕術 bí thuật
♦Phương pháp hoặc pháp thuật bí mật. ◇Tân Đường Thư : Thì Trường An Tào Nguyên hữu bí thuật, Bột tòng chi du, tận đắc kì yếu , , (Văn nghệ truyện thượng , Vương Bột ).