e-hvtd v2.0 (9175)

祕籍 bí tịch
♦Sách vở thư tịch hiếm quý. ◇Tân Đường Thư : Bác học cường kí, đa kì thiên bí tịch , (Đoạn Thành Thức truyện ).