e-hvtd v2.0 (9175)

祕書 bí thư
♦Văn kiện thư tịch cơ yếu bí mật: chỉ các sách tàng trữ trong cung cấm.
♦Văn kiện thư tịch cơ yếu bí mật: chỉ các sách thuộc loại sấm vĩ đồ lục. § Xem thêm: vĩ thư .
♦Văn kiện thư tịch cơ yếu bí mật: chỉ các sách vở văn thư cơ yếu của triều đình.
♦Tên chức quan ngày xưa, còn gọi là quan chưởng quản đồ thư.
♦Thư kí. § Chức vụ lo liệu về văn thư giấy tờ.