e-hvtd v2.0 (9175)

祕府 bí phủ
♦Nơi tồn trữ đồ thư bí kí của triều đình. ☆Tương tự: bí các .