e-hvtd v2.0 (9175)

祕密 bí mật
♦Kín đáo, không cho người ngoài cuộc biết. ◇Tấn Thư : Ngôi tuy tại ngoại, vạn cơ bí mật giai dự văn chi , (Lưu Ngôi truyện ).