e-hvtd v2.0 (9175)

促成 xúc thành
♦Thúc đẩy, xúc tiến. ★Tương phản: ức chế .
♦Gấp rút làm xong.