e-hvtd v2.0 (9175)

瞿然 cù nhiên
♦Dáng kinh sợ, kinh hoảng. ◇Hán Thư : Giao Tây Vương cù nhiên hãi viết: Quả nhân hà cảm như thị? 西: ? (Ngô Vương Lưu Tị truyện ).
♦Vẻ hớn hở, mừng rỡ. ◇Trang Tử : Tử Cơ cù nhiên hỉ viết: Hề nhược! : ! (Từ Vô Quỷ ) Tử Cơ khấp khởi mừng mà rằng: Vậy sao!