e-hvtd v2.0 (9175)

瞻前顧後 chiêm tiền cố hậu
♦Ngó trước trông sau. Ý nói làm việc cẩn thận chu đáo. ◇Hồng Lâu Mộng : Kí khai xã, tiện yếu tác đông. Tuy nhiên thị cá ngoan ý nhi, dã yếu chiêm tiền cố hậu, hựu yếu tự kỉ tiện nghi, hựu yếu bất đắc tội liễu nhân, nhiên hậu phương đại gia hữu thú , 便. , , 便, , (Đệ tam thập thất hồi) Đã mở thi xã, tất nhiên phải có người làm hội chủ. Tuy là việc chơi, nhưng cũng phải suy tính trước sau cẩn thận, làm thế nào được tiện cho mình mà không mang lỗi với người khác, thì mọi người mới thấy thích thú.
♦Do dự, lo lắng thái quá. ◇Chu Tử ngữ loại : Nhược chiêm tiền cố hậu, tiện tố bất thành , 便 (Quyển bát) Nếu cứ ngần ngừ ngó trước trông sau, thì việc chẳng thành.