e-hvtd v2.0 (9175)

侵掠 xâm lược
♦Xâm phạm chiếm đoạt. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tứ phương đạo tặc tịnh khởi, xâm lược châu quận , (Đệ nhị hồi) Bốn phương giặc cướp cùng nổi lên xâm chiếm các châu quận.