e-hvtd v2.0 (9175)

真珠 chân châu
♦Ngọc trai. § Cũng như trân châu .
♦Chỉ cái rèm.
♦Chỉ rượu.
♦Chỉ một giống lệ chi (trái vải).
♦Chỉ nước mắt người đẹp.
♦Chỉ hạt móc (giống như hạt ngọc nên gọi tên: lộ châu ); chỉ hạt nước (giống như hạt ngọc nên gọi tên: thủy châu ).