e-hvtd v2.0 (9175)

盤問 bàn vấn
♦Hỏi kĩ, tra vấn kĩ càng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trung sơ thì ẩn húy, hậu bị Vân Trường bàn vấn bất quá, chỉ đắc tương tiền hậu sự tình, nhất nhất thật cáo , , , (Đệ tứ thập hồi) (Tống) Trung mới đầu còn giấu giếm, sau bị (Quan) Vân Trường hỏi vặn cặn kẽ, phải đem mọi việc trước sau nói thật ra hết.