e-hvtd v2.0 (9175)

百靈 bách linh
♦Bách thần, chỉ các vị thần linh. ◇Ban Cố : Ư thị tiến tam hi, hiệu ngũ sinh, lễ thần kì, hoài bách linh , , , (Đông đô phú ). § Xem tam hi .
♦Bách tính, dân chúng trong nước. ◇Dữu Tín : Bách linh hàm ngưỡng đức, Thiên niên nhất thánh nhân , (Chu tông miếu ca ).