e-hvtd v2.0 (9175)

百藝 bách nghệ
♦Các loại nghề nghiệp. ◇Ấu học quỳnh lâm : Kì kĩ tự vô ích ư nhân, nhi bách nghệ tắc hữu tế ư dụng , (Kĩ nghệ loại ).