e-hvtd v2.0 (9175)

百結衣 bách kết y
♦Quần áo do rất nhiều mảnh chắp vá lại.