e-hvtd v2.0 (9175)

百歲爲期 bách tuế vi kì
♦Trăm năm là hạn, đời người sống một trăm năm là cùng.