e-hvtd v2.0 (9175)

百歲之後 bách tuế chi hậu
♦Sau trăm năm. Ý nói sau khi chết. ◇Thi Kinh : Bách tuế chi hậu, Quy vu kì cư , (Đường phong , Cát sanh ) Sau cuộc sống trăm năm, Em sẽ về chung một phần mộ (của chàng).