e-hvtd v2.0 (9175)

百多祿 bá đa lộc
♦Pierre Pigneaux, giáo sĩ người Pháp đã giúp Nguyễn Ánh (vua Gia Long) đánh thắng nhà Tây Sơn.