e-hvtd v2.0 (9175)

百分率 bách phân suất
♦Tỉ suất phần trăm. § Dùng phép tính phần trăm biểu thị tỉ lệ giữa hai số. § Cũng gọi là bách phân tỉ .