e-hvtd v2.0 (9175)

百分法 bách phân pháp
♦Phép tính phần trăm. § Thí dụ: 1∕5 tính thành 20%.