e-hvtd v2.0 (9175)

病理 bệnh lí
♦Nguyên nhân, tính chất, quá trình phát triển, kết quả... của tật bệnh (y học).