e-hvtd v2.0 (9175)

佩文韻府 bội văn vận phủ
♦Tên sách biên tập thời vua Khang Hi nhà Thanh, theo vận ghi điển cố thời xưa.