e-hvtd v2.0 (9175)

畢命 tất mệnh
♦Tận trung tận lực thi hành mệnh lệnh.
♦Kết thúc sinh mệnh, tức là chết. ◇Lí Đức Dụ : Tất mệnh tại kì hạ, Cương thi hoành đạo chu , (Dương cấp sự ).