e-hvtd v2.0 (9175)

田徑 điền kinh, điền kính
♦Chỉ các môn vận động thể thao, gồm khoảng ba mươi loại: chạy đua, nhảy xa, ném tạ, v.v.
♦Đường nhỏ bên bờ ruộng.