e-hvtd v2.0 (9175)

甘地 cam địa
♦Tức Mohandas K. Gandhi (1869-1948), người Ấn Độ, đã đưa ra chủ nghĩa tranh đấu hòa bình "Bất đề kháng", "Bất hợp tác", đem lại độc lập cho nước mình.