e-hvtd v2.0 (9175)

璧日 bích nhật
♦Mặt trời tròn như hòn ngọc bích. Người xưa coi là điềm lành. ◇Giản Văn Đế : Bích nhật thùy thải, Ngọc đái sinh yên , (Bồ đề thụ tụng tự ).