e-hvtd v2.0 (9175)

現在 hiện tại
♦Bây giờ, hiện nay. ☆Tương tự: mục tiền , phương kim , như kim , hiện thời . ◇Nho lâm ngoại sử : Ngã tuy niên lão, hiện tại tịnh vô bệnh thống , (Đệ tam thập cửu hồi).