e-hvtd v2.0 (9175)

現任 hiện nhậm
♦Đang đảm nhậm. ◇Hồng Lâu Mộng : Quả mẫu Vương thị nãi hiện nhậm Kinh doanh Tiết độ sứ Vương Tử Đằng chi muội 使 (Đệ tứ hồi) Mẹ hắn, quả phụ họ Vương, là em ruột của Vương Tử Đằng, đang giữ chức Kinh doanh Tiết độ sứ.