e-hvtd v2.0 (9175)

珠還 châu hoàn
♦Hạt châu trở về. Nghĩa bóng: Người hay vật mất rồi mà lại tìm được. § Xem châu hoàn Hợp Phố .