e-hvtd v2.0 (9175)

珠玉 châu ngọc
♦Trân châu và ngọc. Phiếm chỉ châu báu. ◇Trang Tử : Thái Vương Đản Phụ cư Bân, Địch nhân công chi. Sự chi dĩ bì bạch nhi bất thụ, sự chi dĩ khuyển mã nhi bất thụ, sự chi dĩ châu ngọc nhi bất thụ. Địch nhân chi sở cầu giả thổ địa dã , . , , . (Nhượng vương ) Thái Vương Đản Phụ ở đất Bân. Rợ Địch đánh đất Bân. Nhà vua đem da thú và lụa dâng nhưng họ không nhận, đem chó và ngựa dâng nhưng họ không nhận, đem châu và ngọc dâng nhưng họ không nhận. Cái mà rợ Địch muốn là đất đai mà thôi.
♦Ngọc hình hạt tròn. ◇Chu Lễ : Cộng vương chi phục ngọc, bội ngọc, châu ngọc , , (Thiên quan , Ngọc phủ ). § Châu ở đây chỉ hạt ngọc hình tròn, không phải bạng châu ngọc trai.
♦Tỉ dụ lời hoặc thi văn hay đẹp. ◇Đỗ Phủ : Triều bãi hương yên huề mãn tụ, Thi thành châu ngọc tại huy hào 滿, (Họa Giả Chí tảo triều ).
♦Tỉ dụ người phong tư tuấn tú. ◇Tấn Thư : Phiếu kị tướng quân Vương Tế, Giới chi cữu dã, mỗi kiến Giới triếp thán viết: Châu ngọc tại trắc, giác ngã hình uế , , : , (Vệ Giới truyện ).
♦Nói ví bậc tuấn kiệt, tài giỏi. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Hữu nhân nghệ Vương Thái Úy, ngộ An Phong, đại tướng quân, thừa tướng tại tọa, vãng biệt ốc kiến Quý Dận, Bình Tử, hoàn, ngữ nhân viết: Kim nhật chi hành, xúc mục kiến lâm lang châu ngọc , , , , , , , : , (Thế thuyết tân ngữ , Đức hạnh ).