e-hvtd v2.0 (9175)

珠淚 châu lệ
♦Nước mắt. § Nước mắt nhỏ xuống giống như hạt ngọc nên nói như thế. ◇Lí Bạch : Tương tư yểu như mộng, Châu lệ thấp la y , (Học cổ tư biên ) Tương tư mờ mịt như mộng mị, Nước mắt chảy thấm ướt áo là.