e-hvtd v2.0 (9175)

珠母 châu mẫu
♦Loài trai (sò, hầu) làm ra ngọc rất đẹp. § Còn gọi là chân châu bối hay châu bối .