e-hvtd v2.0 (9175)

王昭君 vương chiêu quân
♦Chỉ cung nhân Vương Tường thời Hán Nguyên Đế.