e-hvtd v2.0 (9175)

玄妙 huyền diệu
♦Chỉ Đạo : Cái mà đạo gia gọi là sâu xa khó biết được, vạn vật đều từ đó mà ra. ◇Đạo Đức Kinh : Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn , (Chương 1).
♦Chỉ huyền lí thời Ngụy, Tấn. ◇Quản Lộ truyện : Bùi Sứ Quân hữu cao tài dật độ, thiện ngôn huyền diệu 使, .
♦Hình dung sự lí sâu kín vi diệu, khó nắm bắt được. ◇Lã Thị Xuân Thu : Tinh thông hồ quỷ thần, thâm vi huyền diệu, nhi mạc kiến kì hình , , (Vật cung ).
♦Phiếm chỉ đạo lí hoặc quyết khiếu vi diệu. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ môn bất tri đạo, giá thị ngã thân nhãn kiến đích, tịnh phi quỷ quái, huống thính đắc ca thanh, đại hữu huyền diệu , , , , (Đệ nhất bách nhị thập hồi) Chúng mày không hiểu rõ! Đó là chính mắt ta trông thấy, chứ có phải ma quỷ gì đâu. Vả lại nghe tiếng ca, như có đạo lí hoặc quyết khiếu tinh vi sâu kín.