e-hvtd v2.0 (9175)

爬蟲類 ba trùng loại
♦Loài bò sát. ◎Như: xà, quy, tích dịch... , , ... (rắn, rùa, thằn lằn...) là những ba hành động vật .