e-hvtd v2.0 (9175)

湖南 hồ nam
♦Tên tỉnh của Trung Quốc, thuộc trung du lưu vực sông Trường Giang . Vì ở phía nam Động Đình hồ nên có tên như thế. Sông Tương chảy qua theo hướng nam bắc, nên còn gọi tắt là tỉnh Tương.