e-hvtd v2.0 (9175)

海關 hải quan
♦Ngày xưa chỉ cửa khẩu đặt ở vùng đất dọc theo bờ biển để kiểm soát ra vào. ◇Lưu Hướng : Toại phụng tang quy, chí hải quan , (Liệt nữ truyện , Châu nhai nhị nghĩa ) Rồi theo đưa tang về, tới cửa khẩu ở vùng duyên hải.
♦Cơ quan kiểm tra hành lí lữ khách, trưng thu quan thuế các hàng hóa xuất nhập biên giới quốc gia.