e-hvtd v2.0 (9175)

仍然 nhưng nhiên
♦Vẫn cứ, giống như cũ. ☆Tương tự: nhưng cựu , y nhiên , dĩ kinh . ◇Hồng Lâu Mộng : Bào Nhị hựu hữu thể diện, hựu hữu ngân tử, hữu hà bất y, tiện nhưng nhiên phụng thừa Giả Liễn , , , 便 (Đệ tứ thập tứ hồi) Bào Nhị vừa có thể diện, lại vừa được tiền, làm gì mà chẳng thuận theo, nên vẫn chiều chuộng Giả Liễn như trước.